BD DIFCO灭活结核杆菌 231141

灭活结核杆菌(冻干粉) 结核杆菌 231141 BD DIFCO灭活结核杆菌231141

BD DIFCO 灭活结核杆菌(M.Tuberculosis H37 Ra) 231141

产品名称: BD DIFCO灭活结核杆菌 231141
英文名称: M Tuberculosis H37 Ra, Desiccatedr
产品货号: 231141
产品规格: 6*100MG
产品产地: 美国
产品商标: BD DIFCO
价    格: 询价
保存与运输: 2-8 摄氏度

产品名称: BD DIFCO灭活结核杆菌231141
英文名称: M Tuberculosis H37 Ra, Desiccatedr
产品货号: 231141
产品规格: 6*100MG
产品产地: 美国
产品商标: BD DIFCO
价    格: 询价
保存与运输: 2-8 摄氏度